fbpx

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน

October 21, 2020
ข้อมูลจากบทความของ คุณวสันต์ กิจบำรุง – หมอที่ดิน – อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8 เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน เราคงเคยได้ยินข่าวเจ้าของที่ดินข้างเคียงทะเลาะกันบ่อย

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ & ตัวอย่างการเขียน

September 30, 2020
คัดลอกจากบทความต้นฉบับโดย คุณวสันต์ กิจบำรุง (หมอที่ดิน) อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8 หมายเหตุ 1 – คำแนะนำนี้ได้เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อ เมษายน

ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขายกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน

September 30, 2020
การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต กรณียื่นคําขอและจดทะเบียนเสร็จในวันเดียวโดยไม่ต้องมีการประกาศตามกฎหมายสาหรับการโอนที่ดินมีหลักฐานเป็นโฉนด ที่ดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือกรณีโอนที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวข้างต้นพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือหนังสือกรรมสิทธิห้องชุด (กรณีที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที 7(พ.ศ.

Compare Properties

Compare (0)