ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขายกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน

September 30, 2020
การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต กรณียื่นคําขอและจดทะเบียนเสร็จในวันเดียวโดยไม่ต้องมีการประกาศตามกฎหมายสาหรับการโอนที่ดินมีหลักฐานเป็นโฉนด ที่ดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือกรณีโอนที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวข้างต้นพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือหนังสือกรรมสิทธิห้องชุด (กรณีที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที 7(พ.ศ.

Compare Properties

Compare (0)