วิธีคำนวณค่าคอมมิชชั่น/ค่านายหน้า

September 30, 2020
บทความนี้ อ้างอิงจากต้นฉบับ DDproperty – วิธีคำนวณค่าคอมมิชชั่น ต้องรู้ก่อนคุยกับนายหน้า เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาหรือช่องทางสื่อสารเพียงพอจนขายอสังหาริมทรัพย์สำเร็จได้ด้วยตัวเอง นายหน้าจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยจัดการซื้อ ขาย หรือเช่าแทนเจ้าของบ้าน โดยแลกกับค่านายหน้าที่มีลักษณะเป็นแบบคอมมิชชั่น

ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขายกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน

September 30, 2020
การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต กรณียื่นคําขอและจดทะเบียนเสร็จในวันเดียวโดยไม่ต้องมีการประกาศตามกฎหมายสาหรับการโอนที่ดินมีหลักฐานเป็นโฉนด ที่ดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือกรณีโอนที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวข้างต้นพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือหนังสือกรรมสิทธิห้องชุด (กรณีที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที 7(พ.ศ.

Compare Properties

Compare (0)