fbpx

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน

October 21, 2020
ข้อมูลจากบทความของ คุณวสันต์ กิจบำรุง – หมอที่ดิน – อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8 เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน เราคงเคยได้ยินข่าวเจ้าของที่ดินข้างเคียงทะเลาะกันบ่อย

สัญญาซื้อขาย – กฎหมายเกี่ยวกับ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

September 29, 2020
สัญญาซื้อขายและสัญญาขายฝากมีความใกล้เคียงกันมาก แต่ในบางกรณีในสัญญาขายฝากจะต้องนำบทบัญญัติในเรื่องสัญญาซื้อขายมาบังคับใช้ด้วย อย่างไรก็ตามสัญญาทั้งสองอย่างก็มีตวามแตกต่างกันอยู่หลายประการ เช่น การที่ผู้ขายฝากยังไม่มีสิทธิในการไถ่สินทรัพย์คืนได้ ภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน ในขณะที่สัญญาซื้อขายนั้นผู้ซื้อมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในทรัพย์สินนั้นทันที สัญญาซื้อขาย เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่ง คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า

กฎหมายเกี่ยวกับ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง “ตัวแทน นายหน้า”

September 29, 2020
สัญญานายหน้านายหน้า ( brokerage / courtier) เป็นสัญญาประเภทสัญญามีชื่อ ซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งตกลงจะให้ค่าบำเหน็จ (commission) แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “นายหน้า” (broker)

Compare Properties

Compare (0)