ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขายกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน

September 30, 2020
0 Comments
ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขาย-ค่าธรรมเนียมการโอน-เอกสารที่ต้องใช้

การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต

 1. กรณียื่นคําขอและจดทะเบียนเสร็จในวันเดียวโดยไม่ต้องมีการประกาศตามกฎหมายสาหรับการโอนที่ดินมีหลักฐานเป็นโฉนด ที่ดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือกรณีโอนที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวข้างต้นพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือหนังสือกรรมสิทธิห้องชุด (กรณีที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที 7
  (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497)
 2. การขอจดทะเบียนประเภทการโอนที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดกรณีไม่มีการประกาศตามกฎหมายเช่น ขาย ขายฝาก ให้ แลกเปลี่ยน หลุดเป็นสิทธิจากจํานอง โอนชำระหนี้จํานอง โอนตามคําสั่งศาล โอนตามกฎหมายโอนชําระค่าหุ้น โอนชำระหนี้ การได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 การลงชื่อคู่สมรส แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส เป็นต้น
 3. ผู้โอนจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือห้องชุด ที่มีชื่อตนเองปรากฏอยู่ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิห้องชุด และผู้รับโอนต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย (เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยรับโอนได้)

กรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยแต่มีสิทธิการได้มาซึ่งที่ดิน เสมือนคนต่างด้าวตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา 97 และ 98 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่สามารถรับโอนได้ (เว้นแต่มีกฎหมายกําหนดให้นิติบุคคลสัญชาติไทยแต่มีสิทธิการได้มาซึ่งที่ดินเสมือนคนต่างด้าวรับโอนได้)

 1. หากเป็นการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเจ้าของสิ่งปลูกสร้างจะต้องมีหลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
 2. ผู้ขอต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานที่ดินพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดตั้งอยู่โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต้นก่อน และรับบัตรคิวเพื่อรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขั้นตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาให้บริการ)
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 4. ระยะเวลาดําเนินการอาจใช้เวลาน้อยกว่า 150 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยื่นคําขอและสอบสวน ทั้งนี้การนับระยะเวลาดําเนินการจะเริ่มนับตังแต่พนักงานเจ้าหน้าที่เริ่มสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้วเสร็จขึ้นอยู่กับจํานวนคู่กรณีและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิห้องชุด เช่นมีคู่กรณีฝ่ายละหลายรายหรือหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหลายฉบับ หรือขอจดทะเบียนหลายประเภทในคราวเดียวกันเป็นต้น และในบางกรณีอาจต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริง เช่นหลักฐานไม่ชัดเจนต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงยุติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแต่ขนาดสิ่งปลูกสร้างตามหลักฐานเดิมกับข้อเท็จจริงที่ขอจดทะเบียนไม่ตรงกันเป็นต้น

ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขาย เอกสารที่ต้องเตรียม รายละเอียดค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน

สำหรับการเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมไปทำเรื่องการโอนที่ดินซื้อขาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลธรรม และประเภทนิติบุคคล (บริษัท)

การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับบุคคลธรรมดา

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
 • หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • กรณีสมรสแล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
 • หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่าเพิ่มเติม

การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับนิติบุคคล

 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 • กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 • กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนแล้วให้มีแบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม การโอนที่ดินซื้อขาย

 • ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท
 • ค่าอากร 5 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ราคาร้อยละ 2 จากราคาประเมินหรือราคาขาย (ที่ดินราคาประเมิน 1 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน 20,000 บาท)
 • ค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 จากมูลค่าที่จดจำนอง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่กู้เงินมาจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดิน (มูลค่าจดจำนองที่ดิน 1 ล้านบาท ค่าจดจำนอง 10,000 บาท)
 • ค่าอากรแสตมป์ใบรับ ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมินในการคำนวณแทน
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมินในการคำนวณแทน

ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย

 • ขั้นตอนการโอนที่ดินนั้นมีระยะเวลาไม่นาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการในกรมที่ดินนั้นด้วย โดยกรมที่ดินก็มีบริการจองคิววันต่อวัน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
 • กรอกคำขอ พร้อมแนบเอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ครบถ้วน
 • นำใบคำขอและเอกสารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวไปยังฝ่ายชำนาญงาน
 • เมื่อถึงคิว ผู้โอนและผู้รับจะลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
 • เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดิน เพื่อประเมินค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะได้รับใบคำนวณค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่หลังคำนวณเสร็จ
 • นำใบคำนวณไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลืองมา ให้นำใบเสร็จสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเอกสาร และนำใบเสร็จสีฟ้าไปถ่ายสำเนาผู้ซื้อ 1 ชุด โดยเก็บตัวจริงไว้ที่ผู้ขาย
 • เจ้าหน้าที่จะพิมพ์โฉนดให้เราตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จสิ้น จะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ซึ่งถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์

การให้บริการ ณ กรมที่ดิน


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสาขา/ส่วนแยก สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา สำนักงานที่ดินอำเภอ/กิ่งอำเภอท้องที่ ซึ่งที่ดิน/ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดตั้งอยู่ ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาการเปิดให้บริการ:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่างราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น.

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มจาก คู่มือประชาชน: เรื่องการจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ จากเอกสารเผยแพร่ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

พอใจ แอสเซท

พอใจ แอสเซท เราคือที่ปรึกษาการซื้อขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์-ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ ที่ดิน ที่มุ่งให้บริการบนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้า

Leave a Comment